Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránke www.chalupky.sk. V prípade používania nášho webu Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

1. Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).
Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť Dedinka pod Salatínom, s.r.o., so sídlom Okružná 94/8, Liptovská Štiavnica, IČO: 359 40 115 , IČ DPH: SK2022028910 (ďalej len aj ako „Prevádzkovateľ“). V Prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@chalupky.sk.

2. Aké osobné údaje spracovávame

A. Osobné údaje z rezervačných a kontaktných formulárov

V kontaktných formulároch na našich stránkach nás môžete požiadať o viac informácií o službách, ktoré ponúkame. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje: meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón.

B. Neplnoleté osoby

Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 18 rokov. V prípade, že ste mladší, budete na využitie našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas právneho zástupcu.

3. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch umiestnených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám, okrem subjektov a sprostredkovateľov uvedených v bode 8. týchto pravidiel.
Všetky údaje, ktoré zadáte do online formulárov sú prenášané zakódované certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.
Prístup k osobným údajom je vyhradený iba našim oprávneným a poučeným osobám. Zaväzujeme sa, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, straty alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.
V prípade vášho záujmu o osobné stretnutie s naším odborným konzultantom, alebo obchodným zástupcom, a tento je naším oprávneným zmluvným sprostredkovateľom, poskytneme mu Vaše osobné údaje pre účel poskytnutia žiadanej služby. Ten spracuje vaše osobné údaje iba za účelom poskytnutia služby, alebo informácie, ktoré ste žiadali a iba po dobu nevyhnutnú pre jej poskytnutie. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje iba v tomto rozsahu a v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje súčasne chránime aj podpísaním zmluvy so záväzkom mlčanlivosti po dobu platnosti, ako aj po jej skončení.

4. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky služieb budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Ak prejavíte záujem o naše služby, o osobné stretnutie, alebo máte dotaz ohľadne našich služieb, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 2.A a 2.B na právnom základe oprávneného záujmu.
Ak sa rozhodnete používať naše platené služby na základe objednávky, alebo zmluvy, evidujeme vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy na právnom základe plnenia zmluvy a iba za účelom splnenia záväzkov poskytovaných služieb.
Pre zasielanie marketingových správ evidujeme minimálne údaje (email) a to na právnom základe Vášho súhlasu.
6. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov
GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:
• požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame
• požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne
• požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu
• požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane
• požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch
• za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov
V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: info@chalupky.sk.
Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7. Zodpovednosť

Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie týchto pravidiel spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom.

8. Zverejňovanie údajov tretím stranám:

Nami spracúvané Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám.