Podmienky ochrany súkromia

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Vážení klienti,

v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné a zrozumiteľné informácie o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov prostredníctvom našej organizácie v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM A KDE SA NA NÁS MÔŽETE OBRÁTIŤ ?

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Obchodné meno: Chalúpky u babky s.r.o.   
Sídlo: Okružná 94/8, Liptovská Štiavnica 034 01
IČO: 35 940 115
Kontakt: Tel.: +421 915 494 600;  E-mail: info@chalupky.sk
Zodpovedná osoba: Nie je určená. V prípade akýchkoľvek otázok nás však môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE ?

Osobné údaje spracúvame pre rôzne účely podľa toho akú službu pre Vás poskytujeme.

  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY ZÁKLAD
1. V prípade, že nás budete kontaktovať prostredníctvom mailovej komunikácie, účelom spracúvania  Vašich osobných údajov je odpovedať Vám na Vašu žiadosť/ správu. §   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne ide o pracovnú komunikáciu s existujúcimi alebo potencionálnymi klientami, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.
2. V prípade, že Vás naše služby zaujali a vyžiadali ste si od nás cenovú ponuku, účelom spracúvania osobných údajov je vypracovanie cenovej ponuky na základe dopytu zákazníka vrátane poskytnutia bližších informácií. §   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,  podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.

 

3. V prípade, že ste si u nás rezervovali termín ubytovania, účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie ubytovacích služieb a plnenie legislatívnych povinností ubytovateľa voči rôznym štátnym inštitúciám a orgánom. §   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o ubytovaní, ktorej zmluvnou stranou je klient-dotknutá osoba, alebo na vykonanie rezervácie – opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti klienta-dotknutej osoby,  podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.

§   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide najmä o:

–            zákon č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

–            zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

–            zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

–            zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;

–            Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ružomberok týkajúce sa miestnych daní,

 

§   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie alebo bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.

 

4. Informovanie o akciách a novinkách prevádzkovateľa (marketingová komunikácia). §   V prípade marketingovej komunikácie bez predchádzajúceho vzťahu s dotknutou osobou – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR alebo

§   V prípade marketingovej komunikácie s existujúcimi klientami – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je marketingová komunikácia s existujúcimi klientami, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.

5. Zverejňovanie hodnotení na propagačné účely. §   Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR.
6. Archívne účely §   Článok 89 GDPR, §78 ods. 8 Zákona OOÚ (ako zlučiteľný účel) podľa zákona o archívoch a registratúrach.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME ?

Vo vzťahu k Vám ako dotknutej osobe spracúvame výlučne len tzv. bežné osobné údaje.

Podľa § 24 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 216/2008 Z. z. má prevádzkovateľ ako právnická osoba, ktorá poskytuje služby na základe zmluvy o ubytovaní, povinnosť viesť

KNIHU UBYTOVANÝCH, ktorá obsahuje:

  • údaje o mene a priezvisku ubytovaného,
  • číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu,
  • adresu trvalého pobytu a
  • dobu ubytovania
  • pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia.

 

Údaje z knihy ubytovaných je prevádzkovateľ povinný poskytnúť štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu.

 

Podľa § 113 Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ubytovateľ je tiež povinný:

  1. pri ubytovaní overiť totožnosť cudzinca,
  2. do knihy ubytovaných uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia,
  3. zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania; doručenie je možné aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel,

umožniť policajnému útvaru vstup do všetkých priestorov ubytovacieho zariadenia na účel kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom.

KOMU MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ ALEBO SPRÍSTUPNENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené nasledujúcim kategóriám príjemcov.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
–  Externá firma poskytujúca pre nás účtovné služby v prípade vyhotovenia a spracúvania účtovných dokladov.

–  Externí spolupracovníci za účelom realizácie zákazky.

–  Poskytovateľ IT servisu/údržby/podpory.

–  Štátne kontrolné orgány za účelom prípadnej kontroly.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pre účel č. 1: do vybavenia Vašej žiadosti/správy.

Pre účel č. 2: jeden rok  (ak je cenová ponuka neakceptovaná), ak je cenová ponuka akceptovaná – počas realizácie zákazky.

Pre účel č. 3: po dobu 10 rokov. Účtovné doklady sa archivujú 10 rokov.

Pre účel č. 4: po dobu trvania Vášho záujmu, resp. do odvolania Vášho súhlasu.

Pre účel č. 5: po dobu 5 rokov, prípadne do odvolania Vášho súhlasu.

Pre účel č. 6: v súlade s registratúrnym plánom/poriadkom prevádzkovateľa.

PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO DO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii nie je a ani sa nezamýšľa.

 AKÉ MÁTE PRÁVA AKO DOTKNUTÁ OSOBA ?

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

–        právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

–        právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

–        právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

–        právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

–        právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

–        právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR,

–        právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk

 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Vo všetkých prípadoch, kde je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA ÚČEL PRIAMEHO MARKETINGU
Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

JE POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DOBROVOĽNÉ ?

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že nebude možné Vám poskytnúť objednanú službu a vystaviť Vám daňový doklad, teda poskytnúť Vám naše službu. Iné následky nie sú.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM A/ALEBO INÝM PODSTATNÝM VPLYVOM NA VÁS ?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, Z AKÉHO ZDROJA ?

Prevádzkovateľ spracúva výlučne len údaje, ktoré mu Vy ako  dotknutá osoba poskytnete. Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov.

ZMENA PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti podľa možností napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.