Podmienky používania webových stránok

Spoločnosť Chalúpky u babky s.r.o., so sídlom Okružná 94/8, Liptovská Štiavnica (ďalej len „CHUB“) prevádzkuje webové stránky www.chalupky.sk (ďalej tiež „Stránky“) s cieľom poskytovať všeobecné informácie o spoločnosti CHUB a s ňou ponúkaných službách. Tieto Stránky môžete používať výlučne v súlade s týmito podmienkami.

Súhlas s podmienkami

Venujte prosím niekoľko minút dôkladnému prečítaniu ďalej uvedených podmienok. Prístupom na tieto Stránky a ich používaním súhlasíte s tým, že budete tieto podmienky užívania webu (ďalej tiež „Podmienky užívania webu“ alebo „Podmienky“) dodržiavať a budete nimi viazaný/á. Pokiaľ s dodržiavaním Podmienok a s tým, že nimi budete viazaný/á, nesúhlasíte, nesmiete na tieto Stránky vstupovať, používať ich, a ani z nich sťahovať žiadne materiály.

Zmeny Podmienok

Spoločnosť CHUB si vyhradzuje právo Podmienky kedykoľvek aktualizovať alebo meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť CHUB tak bude robiť zverejnením aktualizovanej alebo zmenenej verzie Podmienok na týchto Stránkach. Použitie Stránok nasledujúce po takejto zmene znamená Váš súhlas s tým, že budete dodržiavať a budete viazaný/á aktualizovanými Podmienkami. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste znenie Podmienok pri každom použití týchto Stránok skontroloval/a.

Právo zmeniť Stránky

Spoločnosť CHUB si vyhradzuje právo zmeniť obsah a funkcionalitu týchto Stránok akýmkoľvek spôsobom či obmedziť prístup k týmto Stránkam, či dočasne alebo trvalo uzavrieť tieto Stránky, a to všetko kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia, pričom spoločnosť CHUB nie je zodpovedná žiadnym spôsobom za akékoľvek z toho vyplývajúce možné následky spôsobené Vám či Vašej spoločnosti.

Oznámenie o autorských právach

Všetko, čo na týchto Stránkach môžete vidieť (ďalej tiež „Obsah“), vrátene napríklad všetkého textu, fotografií, grafiky, video klipov a audiovizuálnych klipov, je chránené autorskými právami.
K zmienenému Obsahu sa Vám udeľuje nevýhradná licencia, ktorá samozrejme podlieha nasledujúcim obmedzeniam:
Môžete sťahovať, ukladať, tlačiť, kopírovať a zdieľať Obsah týchto Stránok, pokiaľ:
(1) budete Obsah využívať pre nekomerčné účely alebo pre rozširovanie Vašich obchodných vzťahov so spoločnosťou CHUB;
(2) nebudete žiadnu časť Obsahu publikovať ani vystavovať na žiadnych iných stránkach na internete či v rámci akýchkoľvek iných médií v obdobnom kontexte, ako je prezentovaný na týchto Stránkach;
(3) majetkové práva k Obsahu budete priznávať spoločnosti CHUB;
(4) nebudete Obsah žiadnym spôsobom upravovať či meniť alebo nebudete mazať či upravovať žiadne oznámenia o autorských právach či ochranných známkach či oznámenia o dôvernosti.
S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené vyššie, nesmiete Obsah ani žiadnu jeho časť kopírovať, sťahovať, tlačiť, publikovať, zobrazovať, prevádzať, šíriť, prenášať, odovzdávať, prekladať, upravovať, dopĺňať, aktualizovať, kompilovať, skracovať, umiestňovať do framsetu, kopírovať či prenášať naše inline štýly či deep linky vo vzťahu k iným verejne dostupným stránkam či akýmkoľvek iným spôsobom pretvárať či upravovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CHUB.
S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené vyššie, na Vás pri sťahovaní Obsahu z týchto Stránok neprechádza žiadne právo, nárok ani záujem na stiahnutom Obsahu. S výnimkou obmedzenej nevýhradnej licencie, ktorá sa výslovne udeľuje vyššie, nemožno nič z toho, čo je uvedené v týchto Podmienkach a na týchto Stránkach vykladať ako udelenie licencie alebo iného práva vo vzťahu k akýmkoľvek autorským právam, ochranným známkam, patentom alebo iným právam duševného vlastníctva spoločnosti CHUB alebo tretej strany.

Oznámenie o ochranných známkach

Všetky ochranné známky označujúce služby a logá, ktoré sa na týchto Stránkach zobrazujú (ďalej tiež „Ochranná známka/známky“), sú registrovanými a všeobecne známymi Ochrannými známkami spoločnosti CHUB či jej prepojených osôb alebo tretích strán, ktoré svoje Ochranné známky poskytujú spoločnosti CHUB alebo s ňou prepojeným osobám na základe licencie.
S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach nesmiete žiadnu Ochrannú známku reprodukovať, zobrazovať ani inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CHUB.

Obmedzenie zodpovednosti

Použitie týchto Stránok Vami či Vašou spoločnosťou, ich Obsahu vrátane označenia služieb dostupných cez tieto Stránky je uskutočňované výlučne na Vaše riziko či riziko Vašej spoločnosti. Spoločnosť CHUB nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za akúkoľvek ujmu či škodu vyplývajúcu z alebo súvisiacu s prístupom, používaním alebo nemožnosťou používať tieto Stránky, ich Obsah, a to z Vašej strany alebo zo strany Vašej spoločnosti, alebo v dôsledku spoľahnutia sa na akékoľvek informácie poskytované na týchto Stránkach z Vašej strany či zo strany Vašej spoločnosti. Bez toho, aby tým bolo dotknuté vyššie uvedené, nenesie spoločnosť CHUB žiadnym spôsobom zodpovednosť za možné chyby alebo opomenutia v Obsahu týchto Stránok; to platí najmä pre všetky informácie o službách poskytovaných spoločnosťou CHUB. Toto je súhrnné obmedzenie zodpovednosti, ktoré sa vzťahuje na všetky straty a škody akéhokoľvek druhu, priame či nepriame, všeobecné, zvláštne, náhodné, následné, plniace represívnu funkciu či iné, zahŕňajúce, nie však výlučne, prerušenie prevádzky podniku, stratu či poškodenie dát či dobrého mena a ušlých výnosov či ziskov.

Úplnosť dojednaní

Tieto Podmienky užívania webu predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a/alebo Vašou spoločnosťou a spoločnosťou CHUB o prístupe k týmto Stránkam a o ich užívaní. Tieto Podmienky možno meniť výlučne v prípadoch výslovne v nich upravených.