Ubytovací poriadok

1)      Hosť sa pri ubytovaní preukazuje Potvrdením o ubytovaní/voucher a platným občianskym preukazom alebo pasom všetkých ubytovaných osôb; Hosť môže nastúpiť na pobyt v čase od 15.00 do 21.00 hod. dňa v ktorom nastupuje na pobyt; Neskoršie príchody je povinný dohodnúť so správcom vopred;

2)      Pri odovzdaní  chalúpky preberá zodpovedný zástupca hostí inventár a berie na seba zodpovednosť za stratu, zničenie a prípadné poškodenie inventáru a/alebo chalúpky. Pri tomto prevzatí skladá kauciu na prípadné spôsobené škody vo výške 100€, ktorá je vratná pri odchode a odovzdaní chalúpky a inventáru bez poškodenia správcovi;

3)      Sumu za ubytovanie hradí hosť pri nástupe/pred nástupom na pobyt. Od konečnej sumy za ubytovanie a prípadné ostatné služby sa odpočítava už uhradená záloha;

4)      Počas pobytu hosť používa jednu sadu kľúčov od chalúpky, ktoré má vždy pri sebe;

5)      Hosť bol oboznámený o spôsobe používania hasiaceho prístroja a o spôsobe použitia požiarnej únikovej cesty;

6)      V interiéri chalúpky je prísne zakázané:

 • Fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom (napr. sviečky) – sankcionované pokutou vo výške 100€;
 • Konzumovať alkoholické nápoje vo wellness zariadeniach – bazén, vírivka, sauna, fínska kaďa – sankcionované pokutou vo výške 100€;
 • Vodiť psov a iné domáce zvieratá (iba po dohode so správcom a za poplatok);
 • Manipulovať s krbom iným ako dohodnutým spôsobom a využívať krb na iné účely ako je určený;
 • Používať vonkajšiu obuv vovnútri chalúpky na prízemí a na poschodí;
 • Akokoľvek manipulovať s interiérovým nábytkom, zasahovať do elektroinštalácie alebo vodoinštalácie.

7)      V exteriéri chalúpky je prísne zakázané:

 • Zakladať oheň mimo určených ohnísk, zakladať oheň v exteriérovom krbe alebo grile; Krb alebo gril je určený výlučne na grilovanie, za použitia dreveného uhlia – brikiet; Palivové drevo je určené výlučne do interiérového krbu!!!
 • Akokoľvek rušiť občiansky poriadok a nočný kľud po 22.00 hod.;

8)      Počas pobytu je hosť povinný:

 • Šetriť energiami, najmä elektrickou energiou na vykurovanie. Vetrať je potrebné krátko a intenzívne!
 • Vypnúť všetky elektrické spotrebiče, svetlá, odstaviť vodu a zatvoriť všetky okná pri odchode s chalúpky,
 • Šetriť palivovým drevom do krbu,
 • Zahasiť oheň v krbe pri odchode z chalúpky, alebo vo vonkajšom krbe po skončení jeho používania,
 • Zabezpečiť vonkajšie okná počas vetrania háčikom,
 • Vysýpať komunálny odpad do smetných košov umiestnených pred chalúpkou,
 • Separovať odpad. Plasty do nádoby na plasty, sklo do nádoby na sklo,
 • Zákaz parkovať vozidlá na trávniku! Plocha určená na parkovanie je na pozemku pred chalúpkou, vysypaná štrkom alebo vydláždená dlažbou.

9)      Akékoľvek poruchy na zariadení alebo jeho časti je hosť povinný ohlásiť správcovi zariadenia
na tel. č. +421 915 494 600; v prípade udalostí ohrozujúcich zdravie, život alebo majetok volať tel. čísla 112, 158;

10)   Hosť je pred skončením pobytu povinný vyprázdniť kuchynské priestory od potravín a vysypať všetky smeti do odpadkového koša umiestneného v exteriéri;

11)   Hosť je povinný pri odchode odovzdať správcovi celý inventár chalúpky v nepoškodenom stave ako aj odovzdať  správcovi kľúče od chalúpky. Prípadné spôsobené škody je klient povinný nahlásiť správcovi a dohodnúť sa s ním na ich náhrade;

12)   Po ukončení pobytu je hosť povinný opustiť chalúpku do 10.00 hod.; Neskorší odchod, najneskôr o 13.00 hod., je potrebné dohodnúť so správcom vopred, bude zaň požadovaný poplatok 20€.

Prajeme Vám príjemný pobyt!