Ubytovací poriadok

1)      Hosť sa pri ubytovaní (check-in) preukazuje Potvrdením o ubytovaní/voucher a platným občianskym preukazom alebo pasom všetkých ubytovaných osôb; Hosť nastupuje na pobyt v čase od 15.00 do 20.00 hod., neskoršie príchody je povinný dohodnúť s ubytovateľom vopred;

2)      Pri prevzatí  chalúpky preberá zodpovedný zástupca hostí inventár a berie na seba zodpovednosť za stratu, zničenie a prípadné poškodenie inventáru a/alebo chalúpky. Pri tomto prevzatí skladá kauciu na prípadné spôsobené škody vo výške 100€, ktorá je vratná pri odchode a odovzdaní chalúpky a inventáru bez poškodenia;

3)      Sumu za ubytovanie hradí hosť pri nástupe/pred nástupom na pobyt. Od konečnej sumy za ubytovanie a prípadné ostatné služby sa odpočítava už uhradená záloha;

4)      Za maloleté ubytované deti je zodpovedný ich zákonný zástupca;

5)      Hosť bol oboznámený o spôsobe používania hasiaceho prístroja a o spôsobe použitia požiarnej únikovej cesty;

6)      V interiéri chalúpok je prísne zakázané:

 • Fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom (napr. sviečky) – sankcionované pokutou vo výške 100€;
 • Konzumovať alkoholické nápoje vo wellness zariadeniach – bazén, vírivka, sauna, fínska kaďa – sankcionované pokutou vo výške 100€;
 • Vodiť psov a iné domáce zvieratá (len v niektorých chalúpkach, po dohode s ubytovateľom a za poplatok);
 • Manipulovať s krbom iným ako dohodnutým spôsobom a využívať krb na iné účely ako je určený;
 • Používať vonkajšiu obuv v interiéri. Je potrebné doniesť si vlastné prezuvky;
 • Akokoľvek manipulovať s interiérovým nábytkom, presúvať ho, zasahovať do elektroinštalácie alebo vodoinštalácie;
 • Vodiť návštevy bez predchádzajúceho súhlasu správcu.

7)      V exteriéri chalúpky je prísne zakázané:

 • Parkovať vozidlá na trávniku! Plocha určená na parkovanie je na pozemku pred chalúpkou, vysypaná štrkom alebo vydláždená dlažbou.
 • Zakladať oheň s použitím dreva v exteriérovom krbe / grile; Krb / gril je určený výlučne na grilovanie, za použitia dreveného uhlia – brikiet; Palivové drevo je určené výlučne do interiérového krbu!
 • Akokoľvek rušiť občiansky poriadok a nočný kľud po 22.00 hod. NEAKCEPTUJEME hlučné oslavy a párty!!! ;

8)      Počas pobytu je hosť povinný:

 • Šetriť energiami, najmä elektrickou energiou na vykurovanie. Vetrať je potrebné krátko a intenzívne!
 • Vypnúť elektrické spotrebiče, svetlá, odstaviť vodu a zatvoriť všetky okná pri odchode s chalúpky,
 • Zahasiť oheň v krbe pri odchode z chalúpky, alebo vo vonkajšom krbe po skončení jeho používania,
 • Zabezpečiť háčikom vonkajšie okná proti poškodeniu počas vetrania,
 • Vysýpať odpad do smetných košov umiestnených pred chalúpkou,
 • Separovať odpad. Komunálny odpad do nádoby na komunálny odpad, plasty do nádoby na plasty, sklo do nádoby na sklo.

9)      Akékoľvek poruchy na zariadení alebo jeho časti je hosť povinný ohlásiť ubytovateľovi na tel. č. +421 915 494 600; v prípade udalostí ohrozujúcich zdravie, život alebo majetok volať tel. čísla 112, 150, 155, 158;

10)   Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za cennosti, šperky, majetok a peniaze hostí, rovnako ani za škody spôsobené na majetku hostí. (elektrobicykle, bicykle, lyže, kolobežky, automobily, motocykle, a pod.). Za škody spôsobené na majetku prenajímateľa zodpovedajú hostia.

11)   Hosť je pred skončením pobytu povinný vyprázdniť kuchynské priestory od potravín a vysypať všetky smeti do odpadového koša umiestneného v exteriéri;

12)   Hosť je povinný pri odchode odovzdať ubytovateľovi kľúče od chalúpky, ako aj celý inventár chalúpky v nepoškodenom stave. Prípadné spôsobené škody je hosť povinný nahlásiť ubytovateľovi a dohodnúť sa s ním na ich náhrade;

13)   Po ukončení pobytu je hosť povinný opustiť chalúpku do 10.00 hod.; Neskorší odchod, pokiaľ do chalúpky v daný deň nenastupuje ďalší pobyt, najneskôr o 15.00 hod., je potrebné dohodnúť s ubytovateľom vopred. Bude zaň účtovaný poplatok 40€ (Chalúpky 01, 03, 04 ,05, 07, 18, 20, 22, 28, 48), resp. 80€ (Chalúpka 08, 23).

Prajeme Vám príjemný pobyt!